Jakość wód podziemnych

Autorka: prof. UAM dr hab. Renata Dondajewska-Pielka, Wydział Biologii UAM w Poznaniu

O ile głównym źródłem zaopatrzenia w wodę gospodarki narodowej pozostają wody powierzchniowe (w roku 2021 pobór wód z tego źródła wyniósł 7,5 km3 i zostały one wykorzystane głównie na cele produkcyjne w przemyśle), o tyle na potrzeby zaopatrzenia ludności w wodę do picia korzystamy w dużej mierze z zasobów wód podziemnych. W roku 2021 pobrano ich 1,7 km3, z czego 1,5 km3 popłynęło do naszych kranów za pośrednictwem sieci wodociągowych.

Wody te w przyrodzie nigdy nie występują w stanie czystym. Są roztworem wodnym rozpuszczonych w nich substancji stałych i gazów. Stwierdzono w nich występowanie ponad 50 pierwiastków w różnych stężeniach, warunkowanych licznymi czynnikami, zależnymi zarówno od cech poziomu wodonośnego w jakim krążą, jak i od czynników zewnętrznych. Niezależnie jednak od specyficznego składu wód podziemnych, z uwagi na ich znacznie większą czystość niż w przypadku wód powierzchniowych, szczególnie pod względem zawartości organicznych zawiesin oraz żywych organizmów, takich jak bakterie czy plankton, a także stabilność składu chemicznego, wody podziemne zaspokajają nasze potrzeby jako wody do picia. Z tego tytułu wymagają one szczególnej ochrony. Pochodzeniem wód podziemnych, ich rozmieszczeniem w litosferze, dynamiką, wielkością zasobów, jak i własnościami fizycznymi i chemicznymi zajmuje się dziedzina nauki zwana hydrogeologią (gr. hydro – woda, ge – ziemia, logos – nauka). Hydrogeolodzy badają także migrację zanieczyszczeń w wodach podziemnych, szacują podatność tych wód na zanieczyszczenia, jak i pochylają się nad problemami ochrony tych wód przed ich nadmiernym czerpaniem (ochrona ilościowa) oraz zanieczyszczeniem (ochrona jakościowa). 

Hydrogeologiczna systematyka wód podziemnych

Czynniki kształtujące jakość wód podziemnych

Ogólne cechy jakości wód podziemnych

Wybrane wskaźniki jakości wód podziemnych

Źródła zanieczyszczenia wód podziemnych

Monitoring wód podziemnych

Źródła

Na koniec zapraszam Cię do rozwiązania quizu, który pozwoli Tobie zweryfikować co zapamiętałaś/zapamiętałeś.

KLIKNIJ TU, ABY ROZWIĄZAĆ QUIZ