Zasoby wód podziemnych

Autorka: prof. UAM dr hab. Renata Graf, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu

Zasoby wód podziemnych tworzą wody krążące i zretencjonowane pod powierzchnią terenu, w strefie nasycenia oraz bezpośredniego kontaktu z podłożem i strefą gleby, a także izolowane od nich wody głębinowe. Wody podziemne gromadzą się w różnej formie i na różnej głębokości, co wpływa na ich dostępność i możliwość użytkowania.

Jako naturalny zasób wody słodkiej, stanowią w wielu regionach główne źródło zaopatrzenia w wodę pitną oraz pełnią ważne funkcje: hydrologiczną, środowiskową i gospodarczą. W okresach bezopadowych są jedyną składową zasilania rzek i jezior, a część ich zasobów, zwłaszcza płytkie wody podziemne, kształtuje warunki siedliskowe roślinności na obszarach podmokłych.

Wydajnie funkcjonujące systemy wód podziemnych, przy uwzględnieniu zachodzących zmian klimatu, a często również narastającej antropopresji, są niezbędne do utrzymania w odpowiednim stanie ekosystemów wodnych i zależnych od wody, co jest szczególnie ważne dla obszarów objętych ochroną prawną, jak Wielkopolski Park Narodowy.

Ile wody gromadzi się w strefie podziemnej i jakie jest tempo odnawialności wód podziemnych?

Rodzaje wód podziemnych

Występowanie wód podziemnych

Warunki krążenia wód podziemnych

Bilans wód podziemnych

Dynamika wahań zwierciadła wód podziemnych

Znaczenie wód podziemnych

Bibliografia

Zadania i quizy